Wie we zijn

Introductie

Hallo! Wij zijn Vacaciones eDreams S.L.U., u bekend als de merknaam van dit Platform. Wanneer in deze Privacyverklaring van “wij”, “ons” of “onze” wordt gesproken, houdt dat een verwijzing in naar Vacaciones eDreams S.L.U. in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Onze privacybeloften:

 • We waarderen uw privacy en de beveiliging van uw gegevens
 • We gebruiken gegevens ten behoeve van de optimalisatie van uw reiservaring bij ons
 • U hebt de zeggenschap over uw gegevens
 • Meerdere platforms, één privacyverklaring

Bedankt voor het gebruik van onze Platforms. Uw vertrouwen is voor ons het belangrijkst. Daarom worden in deze Privacyverklaring onze verantwoordelijkheden uiteengezet met betrekking tot de privacy en beveiliging van uw gegevens. Het enige dat u hoeft te doen is de Privacyverklaring lezen. Als u daar vragen over hebt, kunt u ons dat laten weten door gebruik te maken van onsPrivacyformulier . Daarna bent u klaar om via ons uw volgende avontuur te boeken.

Vacaciones eDreams S.L. is een in Spanje gevestigd bedrijf met fiscaal identificatienummer ESPB61965778. U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van onsPrivacyformuliervoor elke kwestie met betrekking tot gegevensbescherming.

We verbinden ons ertoe om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van naleving van de gegevensverwerkingsprincipes (zoals rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie, beperking van het doel, minimalisering van gegevens, nauwkeurigheid, beperking van opslag, integriteit en vertrouwelijkheid, en verantwoordelijkheid), alsmede om uw gegevens alleen te verwerken voor de doeleinden die aan u zijn uitgelegd in deze Privacyverklaring of zoals geïnformeerd in het bijbehorende gegevensverzamelingsproces, in overeenstemming met de rechtsgronden zoals hieronder uitgelegd (onder paragraaf 2.10).


Wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

We hebben een gemeenschappelijke functionaris voor gegevensbescherming die toezicht houdt op de gegevensverwerking die met respect voor uw privacy en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving wordt uitgevoerd.

U kunt contact opnemen met het team van de functionaris voor gegevensbescherming door gebruik te maken van onsPrivacyformulierom gegevensrechten uit te oefenen, om antwoord te krijgen op vragen die u mogelijk hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en/of om elke kwestie die u met ons wilt bespreken in verband met gegevensbescherming op te lossen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit en uw verzoek te verifiëren voordat we naar aanleiding van uw verzoek tot nader handelen overgaan, een en ander ten behoeve van een deugdelijk beheer van uw verzoek en ten behoeve van beveiligingsdoeleinden.


Definities

Voor een optimaal begrip van deze Privacyverklaring hebben we een paragraaf met definities opgesteld waarin de volgende concepten worden gedefinieerd: Geautomatiseerde besluitvorming, verwerkingsverantwoordelijke, gegevensverwerker, gegevensrechten, rechtsgronden, persoonsgegevens, platforms, gevoelige persoonsgegevens en derde landen.

Geautomatiseerde besluitvorming: uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking tot stand gebrachte besluitvorming, waaronder profilering, die rechtsgevolgen heeft voor de persoon of die deze in gelijkaardige zin aanzienlijk treft (zoals gedefinieerd in artikel 22.1 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie, de AVG).
Opmerking: Zoals hieronder uitgelegd (in paragraaf 2), maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

Verwerkingsverantwoordelijke: iedereen die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw gegevens.
Opmerking: Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Als u ervoor kiest om via onze Platforms een reis te boeken, sturen we uw gegevens naar andere verwerkingsverantwoordelijken, zoals de vervoerder of de aanbieder van andere diensten (bijv. boekingspartners of de wereldwijde distributiesystemen), die uw gegevens opnieuw zullen gebruiken voor hun eigen doeleinden en uitgaande van hun eigen middelen, zoals beschreven in hun eigen privacyverklaringen (die op hun websites worden gepubliceerd). Hieronder ziet u het overzicht van categorieën verwerkingsverantwoordelijken waarmee we de gegevens kunnen delen. In elk geval vindt de openbaarmaking van uw gegevens aan alle dienstverleners plaats op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Elke verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor uw gegevens en moet er, in geval van een incident binnen diens/dier toepassingsgebied, op passende wijze mee omgaan en op reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gegevensverwerker: een derde die alleen ondersteuning biedt bij het bereiken van de door de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde doeleinden.
Opmerking: Wij als verwerkingsverantwoordelijke maken veelvuldig gebruik van diensten van derden waaraan we sommige delen van onze activiteiten uitbesteden die we om verschillende redenen niet zelf verrichten, waaronder kostenefficiëntie. Een gegevensverwerker mag uw gegevens alleen in overeenstemming onze gedocumenteerde instructies en de toepasselijke wetgeving verwerken, wat dus inhoudt dat wij verantwoordelijk blijven voor uw gegevens en zij uw gegevens niet voor ongeoorloofde doeleinden mogen verwerken.

Gegevensrechten: iedereen heeft recht op de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens. Wanneer we de term “gegevensrechten” gebruiken, verwijzen we kortgezegd naar de toepasselijke gegevensbeschermingsrechten.
Opmerking: De regelgeving inzake gegevensbescherming geeft u, indien van toepassing, het recht om op de hoogte gesteld te worden van de verwerking, toegang te krijgen tot uw gegevens, uw gegevens te rectificeren of te wissen en om de verwerking van uw gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens, uw toestemming voor de verwerking in te trekken, het recht op gegevensportabiliteit en rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering in te trekken.

Rechtsgronden: de verwerking van uw gegevens is alleen rechtmatig als ten minste één van deze grondslagen van toepassing is (artikel 6 AVG).
Opmerking: Wat betreft de zes rechtsgronden die onder de wet vallen, hebben de rechtsgronden waar wij van uitgaan te maken met toestemming, een contract, een wettelijke verplichting of een legitiem belang. Bij wijze van uitzondering kunnen we echter ook uitgaan van cruciale belangen of openbare taken. Hieronder vindt u meer informatie (in paragraaf 2).

Persoonsgegevens (in deze Privacyverklaring ook wel “uw gegevens” genoemd): alle informatie met betrekking tot een direct of indirect geïdentificeerde persoon of aan de hand waarvan u, als natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kunt worden.

Platforms: alle diensten (websites, apps, callcenters, enz.) die interacties tussen u en ons mogelijk maken.

Gevoelige persoonsgegevens: gegevens met betrekking tot ras, etnische groep, religie, gezondheid, seksuele geaardheid en biometrische gegevens vormen bijzondere categorieën gegevens (zoals gedefinieerd in artikel 9 van de AVG).
Opmerking: Zoals hieronder (in paragraaf 3.7) uitgelegd hoeven we normaal gezien geen gevoelige persoonsgegevens te verwerken.

Derde landen: landen waar het AVG-regime niet van toepassing is. Momenteel bedoelen we met derde landen alle landen buiten de Europese Economische Ruimte (d.w.z. buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Waarom verwerken we uw gegevens?

Het hoofddoel is om u met reizen verband houdende bemiddelingsdiensten aan te bieden in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden. Daaronder vallen de specifieke doeleinden die hier worden behandeld.

In deze paragraaf stellen we u ook op de hoogte van de rechtsgrond waarop we voor individuele doeleinden gegevens verwerken. Afhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens door ons, hebt u mogelijk behalve de overige gegevensrechten nog andere gegevensrechten. In individuele gevallen hebt u bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (u kunt meer informatie vinden in paragraaf 6).

Boekingen

Rechtsgrond: #Contract #Legitiem belang #Uw toestemming

Tijdens het aankoopproces vragen we u alleen om de gegevens die we nodig hebben om u te voorzien van onze bemiddelingsdiensten voor het contracteren van reisproducten. U kunt het boekingsproces op elk van onze Platforms doorlopen.

Daaronder valt het voltooien en beheren van uw boeking, het beoordelen van aanvullende producten, het verzenden van contractuele communicatie via e-mail, per telefoon of via sms met betrekking tot uw boeking (bijv. bevestigingen, wijzigingen en herinneringen), alsmede het beantwoorden van uw vragen. Dergelijke communicatie kan door ons of door onze reispartners worden beheerd. In deze zin streven we ernaar om u de meest relevante reisgegevens te tonen en u op een gepersonaliseerde manier te helpen met uw boeking en na uw boeking te kunnen ondersteunen. Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te zetten voordat er een contract wordt aangegaan.

We kunnen uw gegevens opslaan voor toekomstige boekingen om het voor u gemakkelijker te maken om een boeking bij ons af te ronden. Deze verwerking is noodzakelijk uit hoofde van legitieme belangen, namelijk dat we er een commercieel belang bij hebben om nadere boekingsreserveringen mogelijk te maken. Houd er echter rekening mee dat uw betalingsgegevens alleen voor toekomstige boekingen worden opgeslagen als u een Prime-abonnement hebt, omdat dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent. Als u geen Prime-abonnement hebt, moet u ons uw toestemming geven voor het gebruik van betalingsgegevens voor toekomstige boekingen. Onthoud dat u voor een Prime-abonnement ten minste één geldige creditcard geregistreerd moet hebben om de betaling van het abonnement te beheren. Als u er niet meer voor wilt betalen, moet u uw Prime-abonnement in uw account of via onze klantenservice annuleren, in overeenstemming met de Algemene voorwaarden voor Prime.

We kunnen u indien nodig ook om uw toestemming verzoeken om de boekingsinformatie op te halen die u al hebt verstrekt, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens hetzelfde boekingsproces.

Daarnaast kunnen we gebruik maken van uw geolocatie om u een betere zoekervaring te bieden, om het veld "vertrekpunt" van het zoekformulier vooraf in te vullen. Dergelijke verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk als u hiermee instemt.

Houd er rekening mee dat de identificatiegegevens die we intern gebruiken het e-mailadres is dat u in uw boeking of account invoert. Als u vermoedt dat we een verkeerd e-mailadres verwerken, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice.


Gebruikersaccount

Rechtsgrond: #Contract #Uw toestemming #Legitiem belang

U kunt een gebruikersaccount aanmaken op onze Platforms, zodat wij uw gegevens kunnen gebruiken om uw account te beheren. U kunt zich ook abonneren op onze programma's voor onze klanten (bijv. Prime-account). We zullen uw gegevens verwerken met als doel u de meest relevante reisboekings- en naboekingservaring te tonen, zodat u de diensten en functies kunt ontvangen die worden besproken in de Algemene voorwaarden en deAlgemene voorwaarden voor Prime..

Deze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot het gebruikersaccount zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.

Evenzo kunnen we uw gegevens ten behoeve van toekomstige boekingen opslaan om het voor u gemakkelijker te maken om een boeking bij ons af te ronden en u te herkennen wanneer u onze Platforms opnieuw bezoekt, om uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze verwerking is noodzakelijk uit hoofde van legitieme belangen, namelijk dat we er een commercieel belang bij hebben om nadere boekingsreserveringen mogelijk te maken. Houd er rekening mee dat als u bezwaar maakt tegen herkenning tijdens uw bezoek aan onze Platforms, dit mogelijk betekent dat specifieke aanbiedingen of voordelen die op u gericht zouden zijn, beperkter worden getoond dan het geval zou zijn als u geen bezwaar zou hebben gemaakt tegen deze verwerking.

Daarnaast herinneren we u eraan dat, in het geval u een Prime-account hebt, we uw betalingsgegevens veilig zullen opslaan onder de betaalmethoden in uw Prime-account. Deze verwerkingsactiviteit is noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.


Met reizen verband houdende diensten

Rechtsgrond: #Contract #Uw toestemming #Legitiem belang

We kunnen u andere met reizen verband houdende diensten aanbieden op basis van onze rol als reisagent zoals beschreven in onze Algemene voorwaarden.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op dergelijke gegevensverwerking op basis van andere door ons geleverde met reizen verband houdende diensten. Deze verwerking is noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat er een contract aangegaan wordt.

We kunnen u om toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden met betrekking tot onze met reizen verband houdende diensten, zoals contact met u opnemen via specifieke instant messaging-platforms die verschillen van die vermeld in het onderdeel “Boeking” (bijv. Whatsapp, Telegram, enz.), of om informatie te verzenden die eerder is aangevraagd door dienstverleners op het gebied van reizen. In die gevallen zullen we uw persoonsgegevens verwerken zodra u ons uw toestemming geeft.


Communicatie

#Contract #Uw toestemming #Legitiem belang

In lijn met de hierboven reeds genoemde communicatie (in paragraaf 2.1., “Boekingen”), kunnen we contact met u opnemen op de verschillende manieren die door u worden verstrekt en voor met het contract verband houdende doeleinden (zoals noodgevallen, vragen, herinneringen, waarschuwingen of kwaliteitscommunicatie).

Om contact met u op te nemen wanneer een dienstverlener op het gebied van reizen u de dienst niet zal kunnen leveren (bijv. vanwege faillissement, insolventie of gelijkwaardig) en dat van invloed kan zijn op uw boeking. Deze verwerking is noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat er een contract aangegaan wordt.

Om te reageren op vragen of verzoeken van u of een dienstverlener op het gebied van reizen en om deze in behandeling te nemen door middel van een van onze contactkanalen (bijv. e-mail, telefoon, sociale media, chatbot, enz.). We streven ernaar om een optimaal klantenserviceniveau te handhaven en we houden rekening met de persoonlijke situatie van elk van onze verschillende klanten teneinde onze diensten te personaliseren. Als de verwerking verband houdt met de geleverde diensten, is de verwerking noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.

Om te proberen uw zoekopdracht te onthouden en onmiddellijk daarna contact met u op te kunnen nemen, in het geval u een online boeking niet hebt afgerond, omdat wij van mening zijn dat u baat hebt bij deze aanvullende service, door u in staat te stellen door te gaan met een boeking zonder uw reserveringsgegevens opnieuw in te hoeven vullen. Deze verwerking is noodzakelijk ten behoeve van een legitiem belang, omdat we een commercieel belang hebben bij het faciliteren van verdere boekingsreserveringen.

Om u ervan op de hoogte te stellen hoe u contact met ons kunt opnemen als u hulp nodig hebt terwijl u op reis bent of andere gegevens waarvan wij denken dat ze nuttig voor u kunnen zijn in het kader van uw reisplanning of om het meeste te kunnen halen uit uw reis, of gegevens in verband met aankomende reizen of een samenvatting van eerdere boekingen die u bij ons hebt gemaakt. Deze verwerking is noodzakelijk uit hoofde van legitieme belangen, omdat we er een commercieel belang bij hebben om nadere boekingsreserveringen mogelijk te maken.

Mogelijk moeten we u andere administratieve berichten sturen, waaronder mogelijk beveiligingswaarschuwingen. Deze verwerking is noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat er een contract aangegaan wordt.

Om u uit te nodigen om deel te nemen aan marktonderzoek, of om u te vragen om een beoordeling te geven van hoe uw ervaringen met ons en met de dienstverlener op het gebied van reizen zijn geweest. Houd er rekening mee dat deze feedback mogelijk beschikbaar is voor andere klanten, met als doel hen erbij te helpen beslissingen te nemen ten aanzien van een product of dienst. Als u akkoord gaat met deelname aan marktonderzoek, zullen we uitleggen hoe de gegevens zijn verzameld en uitleggen hoe deze verder zouden worden gebruikt. In die gevallen waarin u deelneemt aan een marktonderzoek van ons, zullen we uw persoonsgegevens verwerken zodra u ons daarvoor uw toestemming geeft. Als we u echter vragen om een beoordeling van uw ervaring met ons of de dienstverlener op het gebied van reizen, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk ten behoeve van een legitiem belang, omdat we er belang bij hebben om uw klanttevredenheidsniveau en kwaliteitsperceptie te kennen met betrekking tot de diensten die aan u zijn geleverd.


Marketingactiviteiten

Rechtsgronden: #Legitiem belang #Uw toestemming

Onder bepaalde hieronder beschreven omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken.

Om u regelmatig nieuws te sturen over met reizen verband houdende producten en diensten. U kunt zich eenvoudig en op elk moment afmelden voor e-mailmarketingcommunicatie door gewoon op de afmeldlink in elke nieuwsbrief of andere communicatie te klikken.

Om promotionele activiteiten uit te voeren waaraan u deelneemt. Wanneer u bij ons boekt, abonneert u zich op onze nieuwsbrieven, tenzij u aangeeft dat niet te willen voordat u uw boeking bevestigt. Onthoud hoe dan ook dat u zich op elk moment in elk commercieel bericht kunt afmelden door op de afmeldlink in de voettekst te klikken.

We kunnen u aangepaste aanbiedingen laten zien op onze Platforms of op platforms van derden (inclusief socialemediasites) en de inhoud van de site die aan u wordt weergegeven, kan worden gepersonaliseerd. Dergelijke aanbiedingen kunnen worden geboekt op onze site, op co-branded sites of via andere aanbiedingen of producten van derden waarvan wij denken dat u ze interessant vindt.

We kunnen u in de inhoud, die aan u wordt weergegeven op onze Platforms wanneer u ze opent, of op platforms van derden (inclusief socialemediasites), aangepaste aanbiedingen tonen. Dergelijke aanbiedingen kunnen op onze site worden geboekt en kunnen bestaan uit andere aanbiedingen of producten van derden waarvan wij denken dat u ze interessant vindt, altijd gerelateerd aan de diensten die wij u leveren. Wanneer we cookies voor dit doel gebruiken, gaan we daarbij uit van uw toestemming (raadpleeg voor meer informatie onzeCookieverklaring).

). In andere gevallen zullen we uw identificatie- en contactgegevens voor dit doel meestal gepseudonimiseerd gebruiken (bijv. door middel van hashing van uw gegevens) en zullen we daarbij uitgaan van de legitieme belangen die we erbij hebben om u zolang u onze klant bent onze met reizen verband houdende producten en diensten te tonen in verband met diensten en producten waar u al eens gebruik van hebt gemaakt. Dat wordt alleen gedaan als u een account hebt bij het overeenkomstige digitale bedrijf dat online-advertentiediensten aanbiedt en zij de mogelijkheid hebben om uw gegevens op een veilige manier te matchen in overeenstemming met hun algemene voorwaarden, die op uw account bij deze derde van toepassing zijn.


Opname van telefoongesprekken en chatberichten

Rechtsgronden: #Legitiem belang #Uw toestemming #Contract

We kunnen uw telefoongesprekken en online communicatie verwerken en opnemen voor kwaliteits-, contractuele en juridische doeleinden wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.

Niet alle gesprekken of chats worden opgenomen. Wanneer u echter contact opneemt met de klantenservice, moeten we dergelijk contact vanwege contractuele en juridische doeleinden opnemen, hoewel ze maar voor een beperkte tijd worden bewaard en daarna automatisch worden verwijderd (tenzij we er een legitiem belang bij hebben om dergelijke opnamen gedurende een langere periode te bewaren, inclusief in verband met fraudeonderzoek en juridische doeleinden). Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.

Met betrekking tot die oproepen en online communicatie die voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen, zijn die verwerkingsactiviteiten noodzakelijk voor het behoud van ons legitieme belang bij het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten.

We herinneren u eraan dat ons personeel ook authenticatievragen kan stellen, zodat uw reserveringsgegevens vertrouwelijk blijven.

In bepaalde rechtsgebieden moeten we uw toestemming vragen voor opname van telefoongesprekken (bijv. wanneer het gesprek vanuit Duitsland wordt gevoerd).


Onze diensten verbeteren of nieuwe diensten ontwikkelen

Rechtsgrond: #Legitiem belang

We gebruiken gegevens ten behoeve van analytische doeleinden. Het belangrijkste doel is daarbij om onze online platforms te optimaliseren met het oog op uw behoeften, zodat onze site gemakkelijker en plezieriger te gebruiken is. We streven ernaar om voor deze analytische doeleinden gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens te gebruiken.

Dat streven maakt deel uit van ons streven om de gebruikerservaring te verbeteren. Met gebruikerservaring bedoelen we concreet:

 • test- en probleemoplossingsdoeleinden, en
 • het verbeteren van de functionaliteit en kwaliteit van onze online reisdiensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ten behoeve van legitieme belangen, omdat we een belang hebben bij het verbeteren van de netwerk- en informatiebeveiliging en omdat we een belang hebben bij het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten.

Tot slot zullen we ook geanonimiseerde statistieken opstellen over het totale conversiepercentage van de website. Dergelijke verwerking is noodzakelijk ten behoeve van een legitiem belang, omdat we er een commercieel belang bij hebben om het percentage gebruikers dat klant is geworden te kunnen beoordelen.


Bevordering van een veilige en betrouwbare service

Rechtsgrond: #Wettelijke verplichting #Legitiem belang

Om voor u, uw medereizigers, onze zakelijke partners en onze reisaanbieders een betrouwbare omgeving te creëren, kunnen we gegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten, evenals ten behoeve van beveiligingsdoeleinden (bijv. authenticatie van gebruikers en boekingen). In het kader van dergelijke doeleinden moeten we mogelijk bepaalde boekingen stoppen of in de wacht zetten.

Een voorbeeld hiervan is ons wachtwoordbeleid na vijf pogingen (als u uw wachtwoord meer dan vijf keer onjuist invoert, blokkeren we uw account, in welk geval u uw wachtwoord moet wijzigen).

Een ander voorbeeld is onze preventieve controle met betrekking tot gestolen inloggegevens op het internet (als er sprake is van de geringste indicatie dat uw inloggegevens mogelijk zijn aangetast, kunnen we uw account ook blokkeren en u verzoeken het account opnieuw te activeren met een nieuw wachtwoord).

Met deze voorbeelden beschermen we onder andere uw gegevens en verminderen we het frauderisico. Aangezien sommige van deze beveiligingsmaatregelen wettelijk en uit hoofde van internationale normen verplicht zijn, is de overeenkomstige verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen. In andere gevallen hebben we beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die de verwerking van persoonsgegevens vereisen ten behoeve van een legitiem belang, omdat we er belang bij hebben fraude te voorkomen.


Doeleinden met betrekking tot naleving en wetsconformiteit

Rechtsgrond: #Wettelijke verplichting #Legitiem belang

In bepaalde gevallen moeten we uw gegevens mogelijk gebruiken om juridische geschillen in behandeling te nemen en op te lossen, in het kader van onderzoeken in verband met regelgeving en naleving, om naleving van onze Algemene voorwaardenaf te dwingen of om te voldoen aan rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties.

Dergelijke verwerking is noodzakelijk ten behoeve van een legitiem belang, omdat we een belang hebben bij het voorkomen van fraude en het verdedigen van onze rechten en belangen.


Rechtsgrond waarop we ons baseren

De belangrijkste rechtsgronden die vaak worden gebruikt zijn #Uw toestemming #Contract #Wettelijke verplichting #Legitiem belang

 • Uw toestemming: u hebt toestemming gegeven voor een bepaald specifiek gebruik van uw gegevens. We zullen er altijd voor zorgen dat we eerst uw toestemming verkrijgen voordat we uw gegevens verzamelen en verwerken, tenzij er een andere rechtsgrond van toepassing is. We verstrekken transparante informatie aan u op het moment van verkrijging van de toestemming. Deze informatie wordt in een toegankelijke vorm verstrekt en is in duidelijke taal geschreven. Als de gegevens niet rechtstreeks bij u worden verkregen, wordt deze informatie binnen een redelijke termijn aan u verstrekt nadat de gegevens zijn verkregen.
 • Contract: u hebt een contract of precontract met ons. Als u bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij of hotel bij ons boekt, of als u onze Algemene voorwaarden of een van onze andere voorwaarden accepteert (bijv. de Algemene voorwaarden voor Prime), hebben we relevante gegevens nodig om respectievelijk uw reservering te verwerken dan wel uw account te beheren.
 • Wettelijke verplichting: wij hebben een wettelijke plicht. Normaal gesproken is vanwege boekhoudkundige en fiscale voorschriften de opslag van noodzakelijke gegevens voor nalevingsdoeleinden verplicht.
 • Legitiem belang: het is in ons legitieme belang en er wordt vastgesteld dat het geen significante invloed heeft op uw rechten en vrijheden.

Overige rechtsgronden, alleen bij wijze van uitzondering gebruikt:

 • Cruciaal belang: U of een derde heeft een cruciaal belang. Normaal gesproken verwerken we geen gegevens op basis van deze rechtsgrond, maar we laten het u weten als we dat wel doen.
 • Openbare taak: We moeten een openbare taak uitvoeren. Normaal gesproken verwerken we geen gegevens op basis van deze rechtsgrond, maar we laten het u weten als we dat wel doen.


We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen kan hebben of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk kan beïnvloeden. We nemen geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, buiten het legitieme belang van fraudepreventie en het aanpassen van uw gebruikerservaring, marketing en reclame, die geen rechtsgevolgen hebben of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden.

Zoals eerder vermeld, heeft een dergelijk geautomatiseerde besluitvorming geen rechtsgevolgen of vergelijkbare aanzienlijke gevolgen voor u. In het geval dat we gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, zullen we alle passende maatregelen toepassen en u op de hoogte stellen.

Soorten gegevens

Wij bieden u een breed scala aan diensten, die u ook op vele verschillende manieren kunt gebruiken. Afhankelijk van de vraag of u online, telefonisch of anderszins contact met ons opneemt en welke diensten u gebruikt, kunnen verschillende gegevens uit verschillende bronnen een rol spelen. Veel van de gegevens die we verwerken, worden door u verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert en uw naam of e-mailadres of adres opgeeft (gegevens die u aan ons verstrekt). We ontvangen ook de technische apparaat- en toegangsgegevens die automatisch worden verzameld wanneer u interactie hebt met onze diensten. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn over welk apparaat u gebruikt (#Gegevens die we van u verzamelen).
De soorten gegevens die betrekking hebben op een persoon worden gegroepeerd in de volgende gegevenscategorieën (categorieën zijn niet exclusief en gegevens kunnen onder meerdere categorieën tegelijk vallen):

Identificatie- en contactgegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die worden gebruikt om u te identificeren als een natuurlijke persoon en/of gegevens die we gebruiken om contact met u op te nemen.

Bijvoorbeeld uw naam, achternaam, geslacht, nationaliteit, factuuradres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer

Houd er rekening mee dat uw e-mailadres uw identiteitsinformatie is. We kunnen uw gegevens koppelen op basis van uw e-mailadres.


Account- en instellingsgegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die u genereert tijdens het gebruiken van uw account.

Bijvoorbeeld e-mailadres en wachtwoord (we slaan de wachtwoorden nooit op in een niet-gecodeerde vorm), prijsmeldingen, zoekgeschiedenis, specifieke instellingen, voorkeurskeuzes en andere gegevens die in uw account zijn opgeslagen. Dat geldt ook als u een eDreams Prime-account hebt.


Betalingsgegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die u aan ons verstrekt om de betaling uit te kunnen voeren.

Meestal gaat het daarbij om de gegevens van de betaalpas. Bijvoorbeeld creditcardnummer, naam kaarthouder en vervaldatum (we slaan de creditcardgegevens nooit op in een niet-gecodeerde vorm).


Met reizen verband houdende gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die u ons tijdens het boekingsproces verstrekt, alles wat u kiest op het bestelformulier en wat u later wijzigt of koopt als aanvulling op de oorspronkelijke bestelling.

Bijvoorbeeld het nummer en de vervaldatum van de identiteitskaart en/of het paspoort, contactgegevens, reisvoorkeuren, instapkaarten of e-tickets.

Houd er rekening mee dat indien u gegevens van reisgenoten verstrekt, u toestemming van andere personen moet verkrijgen voordat u ons hun gegevens en reisvoorkeuren verstrekt, omdat het bekijken of wijzigen van hun gegevens vervolgens alleen mogelijk zal zijn via uw account of e-mailadres.


Communicatiegegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die we van u verzamelenGegevens van alle tekst- en spraakcommunicatie die tussen u en ons wordt uitgewisseld in verband met uw verzoeken.

Zoals klantenservicegevallen, metagegevens en notities die door onze systemen en agenten worden gegenereerd.


Browse- en apparaatgegevens

Gegevens die we van u verzamelen Gegevens die we automatisch van uw apparaat kunnen verzamelen wanneer u onze Platforms bezoekt.

Bijvoorbeeld IP-adres, browsertype, internetproviders, geografische locatie, technische gegevens over het apparaat, bezochte pagina's en aangeklikte links, de tijd en duur van het verzoek en bezoek, en de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen.

Houd er rekening mee dat we deze gegevens aan uw account kunnen koppelen.

Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van verschillende soorten cookies of soortgelijke technologieën. Voor meer informatie, raadpleegt u onzeCookieverklaring


Waarom verwerken we geen gevoelige persoonsgegevens?

We streven ernaar de situaties waarin we gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken te beperken. Geef ons geen gevoelige persoonsgegevens, tenzij dat strikt noodzakelijk is en er specifiek om wordt gevraagd.

Een voorbeeld van een situatie waarin we dergelijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken, is als er uitzonderlijke omstandigheden zijn ontstaan, zoals een gezondheidsnoodgeval, waarbij we u de mogelijkheid kunnen bieden om ons relevante gegevens te verstrekken om deze bijvoorbeeld te delen met de overeenkomstige geboekte luchtvaartmaatschappij, om het incheckproces te vereenvoudigen of om imperatieve redenen.

In elk geval zullen de bijbehorende passende beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om uw gevoelige persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Daarnaast kunt u ons vragen om de luchtvaartmaatschappij, het hotel, enz. te informeren over een speciale dienst (zoals een menu of een aangepaste kamer) die gevoelige persoonsgegevens kunnen vormen omdat ze gegevens over uw religie, gezondheid of andere gerelateerde gegevens kunnen impliceren of suggereren. In elk geval is het niet verplicht deze informatie in een van onze boekingstrechters te verstrekken, dus het staat u vrij om deze al dan niet te verstrekken


Wat gebeurt er met de gegevens van kinderen?

Onze diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen, zoals beschreven in onzeAlgemene voorwaarden

De beperkte gevallen waarin we mogelijk gegevens van minderjarigen moeten verzamelen, hebben te maken met boekingen waarbij de minderjarige als passagier wordt opgegeven.

Als we ontdekken dat we gegevens van een kind hebben verwerkt zonder de daartoe vereiste geldige toestemming van een ouder of voogd, zullen we deze verwijderen.


Gegevens die we via derden verzamelen

We verkrijgen rechtmatig gegevens over u van zakelijke partners en andere onafhankelijke externe bronnen (bijv. contactgegevens zoals e-mailadres, aankoopgegevens of demografische gegevens). We kunnen dergelijke informatie verkrijgen van fraudepreventiebedrijven wanneer de gekozen betaalmethode is aangetast, reisverzekeringsmaatschappijen indien deze zijn ingehuurd en met verleners van met reizen verband houdende diensten die uw gegevens eerder hebben beheerd. In elk van deze gevallen zullen we uw gegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Ontvangers van uw gegevens

We werken in het bijzonder nauw samen met bepaalde dienstverleners (bijv. dienstverleners op het gebied van reizen, beveiliging, enz.) die normaal gesproken mogelijk optreden als verwerkingsverantwoordelijke of gegevensverwerker, afhankelijk van hun omstandigheden (bijv. afhankelijk van hun doeleinden en het soort gegevens dat ze verwerken, hun relatie met hen, u en ons, hun verantwoordelijkheden op grond van de wet, enz.). Hieronder worden hun hoofdcategorieën geselecteerd.

Dienstverleners

Om u onze diensten te kunnen leveren, moeten we uw gegevens delen met derden. We zullen de gegevensoverdracht of -verwerking contractueel definiëren en reguleren wanneer dit wettelijk vereist is met gebruikmaking van de juiste beveiligingsmaatregelen.

 • Dienstverlener op het gebied van reizen waarbij u hebt geboekt via Verwerkingsverantwoordelijke (bijv. luchtvaartmaatschappijen of vervoerders, hotels, autoverhuurbedrijven, toeristische dienstverleners, enz.). Op ons Platform is er mogelijk sprake van diensten die volledig of gedeeltelijk worden geleverd door onze zakelijke partners op het gebied van reizen. De algemene voorwaarden en privacyverklaringen van zakelijke partners op het gebied van reizen zijn dan van toepassing en, indien dat het geval is, vindt u een link naar deze voorwaarden en privacyverklaringen in de boekingstrechter.
 • Overige dienstverleners op het gebied van reizen die noodzakelijk zijn of een toegevoegde waarde bieden met het oog op de uitvoering van onze diensten Verwerkingsverantwoordelijke Gegevensverwerker (bijv. reisverzekeringen, wereldwijde distributiesystemen of geautomatiseerde reserveringssystemen, boekings- en ticketbureaus, touroperators, metazoekmachines op het gebied van reizen, reis- en incheckdienstverleners, agenda-oplossingen, dienstverleners op het gebied van claimbeheer, enz.). Ze maken het mogelijk om u onze diensten aan te bieden en helpen ons om alles in het werk te stellen om de beste alternatieven tegen de beste prijs aan te bieden. Wanneer we uw gegevens op deze manier delen met andere verwerkingsverantwoordelijken, krijgt u de gelegenheid om eerst hun privacybeleid en algemene voorwaarden te bekijken, zodat u kunt begrijpen hoe die dienstverlener uw gegevens zal gebruiken.
 • Klantenservice- en ondersteuningstools Gegevensverwerker (bijv. communicatietools voor klanten, callcentermedewerkers, enz.). We werken samen met klantenserviceleveranciers en -tools om te reageren op uw verzoeken en de communicatie met u, indien nodig, te beheren.
 • Betalings- en fraudediensten Verwerkingsverantwoordelijke(bijv. betalingsverwerkers, banken, verleners van fraudepreventie- en terugboekingsbeheerdiensten, enz.). Wanneer u op ons Platform (zoals op elk ander platform) betaalt, moet er een reeks lange ketens van technische handelingen plaatsvinden voordat het betalingsverzoek door uw bank wordt aanvaard en aan ons wordt gemeld. We gebruiken ook dienstverleners om frauderisico's te detecteren.
 • Informatiebeveiligingsdiensten Gegevensverwerker. We werken samen met informatiebeveiligingsdiensten om uw gegevens te beschermen.
 • Leveranciers van IT-infrastructuur Gegevensverwerker (bijv. aanbieders van hostingdiensten). Ze helpen ons u een beschikbaar en veilig Platform te bieden.
 • Softwareoplossingen en software engineers Gegevensverwerker. Softwareoplossingen en technici helpen ons bij ons dagelijks werk en het voortdurend verbeteren van onze dienstverlening.
 • Analytische dienstverleners GegevensverwerkerZe verstrekken ons de nodige gegevens om het gebruik op ons Platform te begrijpen, bugs op te sporen of te beslissen op welke manier we onze diensten kunnen verbeteren.
 • Klantrelatiebeheer en marketingoplossingen Gegevensverwerker Gegevensbeheerder. Ze stellen ons in staat om commerciële communicatie op maat te beheren. Sommige helpen ons er ook bij om op maat gemaakte advertenties op het internet weer te geven. Andere doeleinden zijn het mogelijk maken van op interesses gebaseerde inhoud of gerichte advertenties tijdens uw online ervaring (bijv. op het web, in e-mails, verbonden apparaten, in-app, enz.).
 • Sociale platforms Verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer u inlogt met uw socialemedia-account, op een "like"-knop voor sociale media klikt die door plug-ins in onze Platforms is geïntegreerd of sociale mediadiensten gebruikt om met ons te communiceren, kunnen uw gegevens worden gedeeld tussen ons en de socialemediadienstverleners (bijv. uw gebruikersnamen, e-mailadres, profielfoto's, uw contactpersoon, enz.).
 • Financiële, administratieve en juridische diensten en tools Gegevensverwerker Verwerkingsverantwoordelijke (bijv. boekhoudsystemen, juridische dienstverleners, incassobureaus, bedrijfsverzekeringen, enz.).


Onze bedrijvengroep

We delen uw gegevens binnen de bedrijven van onze groep voor interne doeleinden met betrekking tot managementcentralisatie.

In het bijzonder centraliseren we de verwerking van uw gegevens via de Spaanse dochteronderneming eDreams International Network, SLU, die optreedt als gegevensbeheerder voor interne administratieve doeleinden. Evenzo delen we uw klantgegevens met andere bedrijven uit onze groep, om de diensten te beheren die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden geleverd, en ten behoeve van verantwoordingsdoeleinden als ondernemingsgroep, waaronder financiële, fiscale en juridische plichten. De bedrijven die deel uitmaken van onze bedrijvengroep worden beschreven in onze Algemene voorwaarden Onze ondernemingsgroep heeft een gemeenschappelijk privacybeleid dat van toepassing is op alle bedrijven binnen de groep om ervoor te zorgen dat elke gegevensverwerking die binnen onze groep wordt uitgevoerd, wordt uitgevoerd met inachtneming van hetzelfde beveiligingsniveau en uitsluitend wordt verwerkt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Bevoegde autoriteiten

We kunnen uw gegevens bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties voor zover dat wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk is met het oog op de preventie, opsporing of vervolging van criminele handelingen en fraude, of als we anderszins wettelijk verplicht zijn om dat te doen, waarbij wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Mogelijk moeten we uw gegevens verder bekendmaken aan bevoegde autoriteiten om onze rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van derden, te beschermen en te verdedigen. We zijn ook wettelijk verplicht om uw informatie te delen met overheidsinstanties wanneer we u onder bepaalde omstandigheden de diensten van ons online reisbureau leveren.


Overige ontvangers

(transparant aan u bekend gemaakt en, indien van toepassing, met uw toestemming voor openbaarmaking)

Deze ontvangers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, wat internationale gegevensoverdracht impliceert. Zie hieronder (paragraaf 5.3) voor meer informatie hierover.

Bescherming van uw gegevens

Beveiligingsmaatregelen

Hoewel geen enkele online dienst absolute beveiliging kan garanderen, zijn onze systemen en apparaten speciaal ontworpen om uw veiligheid en privacy te beschermen. We werken aan het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat past bij het risico, waaronder bijvoorbeeld de volgende maatregelen.

Enkele voorbeelden van beveiligingsmaatregelen die we implementeren zijn:

 • We passen waar nodig pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens toe. Bij het verwerken van betalingsgegevens voldoen we bijvoorbeeld aan de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) of bij het gebruik van onze online Platforms worden uw gegevens verzonden via een beveiligde verbinding met behulp van Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) dat uw gegevens via het internet versleutelt, zodat niemand uw informatie tijdens het transport kan stelen.
 • We werken aan verbetering van het niveau van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten. We hebben fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd met betrekking tot het verzamelen, opslaan en openbaar maken van uw gegevens. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we u vertrouwelijke informatie verstrekken, en onze Platforms bieden beveiligingsfuncties die beschermen tegen onbevoegde toegang en gegevensverlies.
 • We doen ons best om de beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens tijdig te kunnen herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.
 • We implementeren een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen


Bewaarprocedures

We bewaren uw gegevens zo lang als we nodig achten om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken, om onze diensten aan u te leveren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren (inclusief om fraude of andere illegale activiteiten op te sporen en te voorkomen). Op al uw gegevens die we bewaren is deze Privacyverklaring van toepassing.

Meestal verwerken we uw gegevens gedurende een periode van maximaal vijf jaar, sinds uw laatste reis of enigerlei nadere handeling in verband met de beëindiging daarvan of sinds u uw laatste handeling in verband met uw account hebt uitgevoerd, een en ander ten behoeve van de hierboven beschreven doeleinden. Met betrekking tot onvoltooide boekingen kunnen we de informatie een jaar bewaren ten behoeve van beveiligingsdoeleinden en fraudepreventie, tenzij we deze voor langere perioden moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Andere specifieke voorwaarden zijn mogelijk van toepassing, zoals een maximale termijn van drie jaar voor verantwoordingsdoeleinden met betrekking tot interacties in verband met gegevensbescherming, of een maximale termijn van tien jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

Als u ons uw e-mailadres verstrekt, maar u kunt uw boeking niet voltooien, bewaren we uw e-mailadres slechts tijdelijk en in elk geval maximaal zeven dagen om u te helpen met de boeking als u nog steeds geïnteresseerd bent.

In het kader van aanbiedingen op maat krijgt u regelmatig e-mailaanbiedingen van ons, waarbij er in elke e-mail een duidelijke en eenvoudige manier is om u af te melden en daarom bezwaar te maken tegen dit soort verwerking. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor dit doel totdat u zich afmeldt of tot twee jaar na de laatste interactie met ons (bijv. een zoekopdracht uitvoeren, een boeking uitvoeren of uw Prime-lidmaatschap bijwerken).

Ten behoeve van die verwerkingsactiviteiten, met uw toestemming als grondslag, zullen we uw persoonsgegevens bewaren zolang dergelijke verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn met het oog op het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u vóór die datum uw toestemming intrekt of verzoekt om verwijdering ervan en er geen wettelijk of gerechtelijk mandaat is om de persoonsgegevens te bewaren.

Raadpleeg met betrekking tot de duur van cookies onze Cookieverklaring


Internationale gegevensoverdracht

Onze servers bevinden zich in de Europese Unie. Om onze wereldwijde activiteiten (bijv. door middel van dienstverleners) te vergemakkelijken, kan de overdracht van uw gegevens aan de hierboven beschreven ontvangers echter overdracht van uw gegevens naar derde landen omvatten waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet zo uitgebreid is als die van de landen binnen de Europese Unie.

Bij overdrachten aan ontvangers in derde landen gaan we uit van de op het adequate beschermingsniveau afgegeven beslissing, van passende waarborgen of op de uitzondering van (pre)contractuele noodzaak of andere die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn.

Elke dienstverlener (zoals de luchtvaartmaatschappijen) die optreedt als gegevensbeheerder zal uw gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaring en zal volledig verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. De openbaarmaking van uw gegevens zal, indien van toepassing, plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en passende waarborgen (met name de modelcontractbepalingen uitgegeven door de Europese Commissie) om een adequaat niveau van bescherming van de privacy en fundamentele rechten van personen te garanderen.

De internationale overdracht van gegevens naar het computerreserveringssysteem, aggregators en wereldwijde distributiesystemen die niet in de Europese Unie zijn gevestigd, evenals het gebruik ervan door internationale luchtvaartmaatschappijen, hotels, treinbedrijven of autoverhuurbedrijven, met als doel het leveren van de juiste dienst die door ons wordt geleverd, bestaat in een overdracht die nodig is met het oog op de uitvoering van het contract tussen u en ons in overeenstemming met de overeenkomstige afwijking van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.


Bescherm uw gegevens

We doen ons uiterste best om uw gegevens met zorg te behandelen en te beschermen wanneer u ze met ons deelt. We raden u aan om uw boekings-ID en uw gegevensaccount met niemand te delen en een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken om uw gegevens veilig te houden. Bovendien raden we u aan om op te passen voor internetfraude en phishing en alleen onze officiële Platforms te gebruiken.

Deel uw boekings-ID niet

Wanneer u een boeking maakt, krijgt u een boekings-ID toegewezen. Deze referentie wordt opgenomen in de bevestigingsmail van uw boeking.

Houd uw boekings-ID altijd geheim. Als u deze gegevens deelt met derden, kunnen zij toegang krijgen tot uw gegevens. Als u met anderen reist en u niet wilt dat zij toegang hebben tot uw boekingsgegevens, kan het raadzaam zijn om uw respectievelijke boekingen afzonderlijk te doen. We raden u bijvoorbeeld aan om deze gegevens of andere gegevens met betrekking tot uw reis niet te delen op sociale media.

Deel uw accountgegevens met niemand en gebruik een uniek en sterk wachtwoord Om ervoor te zorgen dat de toegang tot uw account op onze Platforms veilig is, mag u uw inloggegevens met niemand delen.

Wanneer u klaar bent met het gebruik van onze Platforms, moet u zich afmelden bij uw sessie als er iemand anders toegang heeft tot uw apparaat. Vermijd het maken van verbinding via uw account vanaf niet-vertrouwde apparaten of netwerken zoals die in hotels, bibliotheken of internetcafés. Als u dat doet, vergeet dan niet om uit te loggen zodra u klaar bent.

Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen de onbevoegde toegang van derden tot uw wachtwoord en uw apparaten. We raden u aan om een uniek sterk wachtwoord te gebruiken voor uw account dat u niet gebruikt voor andere online accounts en dat u met redelijke tussenpozen regelmatig moet verlengen, bijvoorbeeld eenmaal per jaar. Kwaadwillende actoren kunnen proberen verbinding te maken met uw account aan de hand van inloggegevens die bij andere (niet aan ons gerelateerde) diensten zijn gestolen.

Ga uiteraard uit van dezelfde methode voor wat betreft uw e-mailaccount door unieke sterke inloggegevens te gebruiken (aangezien dat ons beveiligde touchpoint is om u “wachtwoordresetlinks” te kunnen sturen).

Wees voorzichtig en bescherm uzelf tegen internetfraude en “phishing”

Controleer altijd de afzender van de e-mails en de links of documenten die eraan zijn toegevoegd. Als u niet vertrouwt of twijfelt, open de bijlagen dan niet en klik niet op de links.

Er bestaat een wijdverspreide vorm van internetfraude, algemeen bekend onder de naam “phishing”, die is gericht op het illegaal verkrijgen van uw gegevens door middel van misleiding of door malware op uw apparaat te installeren en uw opgeslagen inloggegevens te stelen.

Bij “phishing” gaat het om ongevraagde e-mails die u ertoe brengen om uw wachtwoorden of bankgegevens op een valse of gekloonde website in te vullen of te bevestigen. Ze proberen u ook documenten met malware te laten downloaden of kwaadaardige software op uw computer te installeren die wordt gebruikt om uw informatie te stelen, zoals uw inloggegevens.

Deze fraudeurs doen zich voor als iemand die u vertrouwt, een aanbieding voor u heeft, iemand die dringend handelen van u eist, enz. Als u twijfelt over communicatie die u hebt ontvangen van iemand die ons beweert te zijn, neem dan contact met ons op via onze chat op Helpcentrum.

Gebruik alleen originele software

Misschien wilt u onze applicaties van alternatieve downloadplatforms downloaden. Applicaties op alternatieve downloadplatforms worden niet door ons geüpload, dus ze kunnen malware bevatten die wordt gebruikt om uw inloggegevens te stelen.

Gebruik alleen de officiële applicaties op Google Play of in de Apple App Store.

Hoe kunt u uw zeggenschap over uw gegevens laten gelden?

We willen dat u zeggenschap hebt met betrekking tot de manier waarop uw gegevens door ons worden gebruikt. U kunt deze op verschillende manieren laten gelden:

Uw accountgegevens beheren

U kunt sommige van uw gegevens openen en bijwerken via uw accountinstellingen of door contact met de klantenservice op te nemen.


Uw rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen

We zetten ons in voor een eerlijke en transparante verwerking. Daarom is het voor ons belangrijk dat betrokkenen de volgende rechten kunnen uitoefenen mits aan de respectieve wettelijke vereisten wordt voldaan:

Correctie van uw gegevens

U hebt het recht om ons te vragen onjuiste of onvolledige gegevens over u te corrigeren (en die u niet zelf kunt bijwerken met uw accountinstellingen of via onze klantenservice).

Toegang tot of overdracht van uw gegevens

U kunt informatie met betrekking tot uw gegevens en kopieën van dergelijke gegevens opvragen.

U hebt mogelijk ook het recht om, indien technisch haalbaar, kopieën op te vragen van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Wissing of blokkering van uw gegevens

U kunt verzoeken om wissing van uw gegevens. In sommige gevallen kunnen we deze mogelijk niet wissen vanwege het feit dat de gegevensverwerking mogelijk noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van het contract tussen u en ons, ten behoeve van onze legitieme zakelijke belangen (d.w.z. fraudepreventie, beveiligingsverbetering) of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (d.w.z. juridische rapportage, auditverplichtingen). In ieder geval zullen we ze indien mogelijk onmiddellijk wissen. Omdat we onze diensten beschermen tegen onopzettelijk of kwaadwillig verlies en vernietiging, mogen resterende kopieën van uw gegevens gedurende een beperkte periode (binnen een week) niet uit onze back-upsystemen worden verwijderd.

Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, of het gebruik van uw gegevens beperken

U kunt ons erom verzoeken om uw gegevens niet voor bepaalde specifieke doeleinden (inclusief profilering) te verwerken wanneer dergelijke verwerking gebaseerd is op een legitiem belang, zoals ten behoeve van direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking, zullen we uw gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we kunnen aantonen dwingende legitieme redenen voor een dergelijke verwerking te hebben of een dergelijke verwerking vereist is in het kader van de uitoefening of verdediging van juridische vorderingen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de volgende verwerkingen van uw persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 3:

 • Uw gegevens opslaan voor toekomstige boekingen om het voor u gemakkelijker te maken om een boeking bij ons af te ronden.
 • Uitwerken van geanonimiseerde statistieken met betrekking tot het totale conversiepercentage van de website.
 • Uw zoekopdracht opslaan en contact opnemen voor het geval u een online boeking niet hebt afgerond.
 • U herkennen wanneer u onze Platforms opnieuw bezoekt.
 • U informeren hoe u contact met ons kunt opnemen als u hulp nodig hebt terwijl u op reis bent, of andere gegevens waarvan wij denken dat ze nuttig voor u kunnen zijn in het kader van uw planning.
 • U verzoeken om een beoordeling van uw ervaringen met ons of de reisaanbieder.
 • U regelmatig nieuwsberichten sturen over met reizen verband houdende producten en diensten (we herinneren u eraan dat u zich op elk moment in elke commerciële communicatie kunt afmelden door op de afmeldlink in de voettekst te klikken).
 • U aangepaste, gecategoriseerde aanbiedingen tonen op onze Platforms of op platforms van derden
 • Het gebruik van telefoongespreks- of chatopnames voor kwaliteitsdoeleinden en training.
 • Het verbeteren van onze diensten of het ontwikkelen van nieuwe diensten.
Bij wijze van uitzondering kan niet aan dit recht worden voldaan met het oog op het bevorderen van een veilige en betrouwbare dienst, aangezien we ons beroepen op een dwingend legitiem belang van bescherming tegen mogelijke fraude of aanvallen op de levering van onze diensten.

Intrekken van uw toestemming

Als we uw gegevens verwerken met uw toestemming als grondslag, kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken, waarbij u aangeeft welke toestemming u intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten met dergelijke toestemming als grondslag vóór de intrekking ervan. U kunt uw toestemming voor de volgende verwerkingen van uw persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 3 op elk moment intrekken:

 • Uw betalingsgegevens opslaan voor toekomstige boekingen in die gevallen waarin u geen Prime-abonnee bent.
 • De boekingsinformatie ophalen die u al hebt verstrekt, zodat u uw gegevens in hetzelfde boekingsproces niet opnieuw hoeft in te voeren.
 • Het gebruiken van uw geolocatie om het veld "vertrekpunt" op het zoekformulier vooraf in te vullen.
 • Uw kortingscodes, dealwaarschuwingen en een verjaardagsverrassing toesturen bij de eDreams-nieuwsbrief.
 • Ten behoeve van bepaalde doeleinden met betrekking tot onze met reizen verband houdende diensten, zoals contact met u opnemen via specifieke instant messaging-platforms, of om informatie te verzenden die eerder is aangevraagd door dienstverleners op het gebied van reizen.
 • Wanneer u deelneemt aan een door ons uitgevoerd marktonderzoek.

Uw rechten uitoefenen door middel van ons Privacyformulier.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit en uw verzoek te verifiëren voordat we naar aanleiding van uw verzoek tot nader handelen overgaan. U kunt ook een vraag stellen aan de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (voor Spanje https://www.aepd.es/) of een andere toepasselijke toezichthoudende autoriteit als u dat wilt.

Regiospecifieke bepalingen

Afhankelijk van de op uw locatie toepasselijke regelgeving, verstrekken we aanvullende informatie. Controleer of dat op u van toepassing is.

Het Verenigd Koninkrijk

Onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is Opodo Limited met fiscaal identificatienummer 766445988.

Neem contact met ons op door middel van ons Privacyformulier, om een specifiek recht uit te oefenen of voor andere opmerkingen of suggesties inzake gegevensbescherming.


De Verenigde Staten

Afhankelijk van de staat waarin u woont (zoals Californië, Colorado, Connecticut, Virginia en Utah), zijn er mogelijk verschillende wetten van toepassing. Meer specifiek geldt dat als u uit Californië komt, de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) van toepassing is en u de volgende rechten hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren: het recht op kennisname (d.w.z. om informatie op te vragen over hoe we uw gegevens verwerken), het recht om te verzoeken om wissing van bepaalde persoonsgegevens die we over u verwerken en het recht om zich af te melden voor de verkoop van uw persoonsgegevens aan derden. Neem contact met ons op door middel van ons Privacyformulier om een specifiek recht uit te oefenen of voor andere opmerkingen of suggesties inzake gegevensbescherming.

We staan derden toe om uw gegevens te verzamelen via onze Platforms en deze te delen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven (inclusief, maar niet beperkt tot, op maat gemaakte advertenties en marketing op onze Platforms en elders op basis van de online activiteiten van gebruikers in de loop van de tijd en via onze Platforms, diensten en apparaten). Vergeet niet dat u niet strikt noodzakelijke cookies (inclusief advertenties en analysecookies) kunt blokkeren, zoals beschreven in onze Cookieverklaring.

We verkopen uw gegevens niet in de zin van de definitie van “verkoop” die in de toepasselijke wetgeving van Nevada en de toepasselijke wetgeving van Californië gegeven wordt. Ook delen we uw gegevens niet in de daaraan door de toepasselijke wetgeving van Californië gegeven zin.

Updates en voorgaande versies

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat deze actueel blijft. Aarzel niet om deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Onderaan deze pagina zullen we de datum vermelden waarop de laatste herzieningen in deze Privacyverklaring zijn aangebracht, waarbij geldt dat eventuele herzieningen pas na plaatsing van kracht worden.

Laatst bijgewerkt: mei 2023

Ontdek geweldige bestemmingen
ªCompass by eDreams
Met Compass by eDreamslaten we je inspirerende bestemmingen zien die je kunt bereiken vanaf
F
We kunnen de gevraagde pagina helaas niet openen.
- Als u het adres met de hand hebt geschreven, controleer dan of het juist is. - Als u op een koppeling hebt geklikt, is er waarschijnlijk een fout in de koppeling - Als u hier bent gekomen door op een andere koppeling te klikken, is het mogelijk dat de s
Wilt u uw instapkaart?
Automatisch inchecken, vluchtstatus-updates in realtime en alle info die u nodig hebt voor uw reis, alleen in de app
Heb je hulp nodig?
r
Heb je hulp nodig?